B1
Land measurement service
5,000
  • November 5, 2022 3:32 pm
  • Kathmandu
  • 329 views
Popular

जग्गा नापी गर्नु परेमा हामीलाई सम्झ्नुहोला |
१. जग्गाको नक्सा र फिल्डमा भएको क्षेत्र पत्ता लगाउन |
2. नक्सा अनुसार फिल्डमा जग्गा छुट्याउन |
3. अन्य सर्वेक्षणकर्ताले छुट्याउन नसकेको जग्गा, छुट्याउन |
Remarks:-
***हामी टेप(tape) बाट मशिन बराबरको नापी गर्द्छौ***
####जग्गा आफै नापी गर्न सिकौ youtube link

Overview

  • Category : Service
  • jagga napi sewa

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *